Lesplan ABC

Lesplan

Zwembad Dukenburg

 

 

Inhoud

 1. Lesplan. 3

1.1       Te behalen diploma’s. 3

1.2       Doelgroepen. 3

1.3       Visie zwemonderricht 3

1.3.1        Groepsgrote. 3

1.3.2        Lesopbouw. 3

1.3.3        Kwaliteitsborging. 4

2      Leerlingvolgsysteem.. 5

2.1       Aanwezigheid registratie. 5

2.1.1        Instructeurs. 5

2.1.2        Communicatie. 5

2.1.3        Kijklessen. 5

3      Eisen per bad/niveau. 6

3.1       Indeling  voor A-diploma. 6

3.1.1        Bad 1/niveau 1 (instructiebad) 6

3.1.2        Bad 2/ niveau 2 (instructiebad/ 25 meterbad)) 6

3.1.3        Bad 3/ niveau 3 (25 meterbad) 7

3.1.4        Bad 4/ niveau 4 (25 meterbad)Doelstelling: komen tot eisen diploma A (verbeteren zwemslagen tot technisch juist en (kop)sprong door gat op 3 meter in diepe bad. Watertrappen, drijven, stroomlijnen  7

3.2       Bad 5/ B-diploma. 8

3.3       Bad 6/ C-diploma. 9

 

 

 

 

1.     Lesplan

1.1       Te behalen diploma’s

Binnen zwembad Dukenburg wordt er opgeleid voor de zwemdiploma’s van de NRZ- NPZ.

De diploma’s waar wij voor opleiden zijn het A, B, C, zwemvaardigheidsdiploma’s 1,2,3, survival: Zomer, Winter.

Lesplan is in eerste aanleg geschreven voor zwem ABC.

 

1.2       Doelgroepen

 • Kinderen
 • Kinderen met een beperking
 • Tieners
 • Volwassenen

 

1.3       Visie zwemonderricht

Er wordt lesgegeven vanuit het principe dat de leerlingen zelf moeten ondervinden wat water met ze doet. Vanuit onze gedachten kan dit alleen door tijdens de lessen geen gebruik te maken van drijfmiddelen. Uiteraard is hier uitzondering op mogelijk, bijvoorbeeld bij een leerling met een negatief

drijfvermogen of een beperking die drijfondersteuning noodzakelijk maakt. Om dit te kunnen realiseren wordt er veel vanuit het water lesgegeven.

Hiernaast staan veiligheid en plezier gedurende het lessen voorop. Uiteraard houdt dit niet in dat de leerling zelf uitmaakt wat er gebeurd.

 

1.3.1      Groepsgrote

In basis zullen de niveaus uit groepen van 8 leerlingen bestaan. Dit kan echter enigszins variëren doordat er leerlingen zijn die sneller doorstromen of wat langer over een niveau doen.

Voor de zgn. pluslessen (kinderen met een beperking) en volwassen lessen hanteren we andere standaarden, omdat dit veelal afhangt van de persoonlijke situaties van de leerlingen.

 

1.3.2      Lesopbouw

We gaan uit van een gemiddelde duur van 64 lessen van 45 minuten voor het A-diploma. 16 lessen voor het B-diploma en 16 weken voor het C-diploma.

De 65 lessen voor het A-diploma worden verdeeld over 4 niveaus/ baden waarbij de gemiddelde leerling 16 weken over een niveau/bad zal doen.

Als einddoel van ieder niveau hebben we een aantal eisen geformuleerd. Als een leerling aan deze eisen heeft voldaan kan hij door naar het volgende niveau.

Binnen de kaders houden we rekening met de individuele ontwikkelingen van de leerling. Voldoet de leerling na bijvoorbeeld 4 lessen al aan de gestelde eisen dan kan de leerling versneld doorstromen naar het volgende niveau. Hierbij moet het niveau van de leerling wel in overeenstemming zijn met het niveau van de gemiddelde leerling van het volgende niveau. Dit om te voorkomen dat er te veel niveauverschil ontstaat in de groepen waardoor de instructeur te veel moet differentiëren met als gevolg dat kinderen individueel te weinig aandacht krijgen. Het versneld doorstromen wordt in onderling overleg bepaald door de instructeurs die hierbij betrokken zijn. Bij twijfel wordt er beslist door de bedrijfsleider of een door hem aangewezen vervanger. Hierbij is het wel zo dat versneld doorstromen in principe niet meer mogelijk is na 9 lessen in een periode van 16 lessen. Dit omdat de aansluiting bij het hogere niveau dan erg moeilijk is. Om deze reden zal er ook groepsgewijs worden gestart met niveau 1. Zijinstroming blijft natuurlijk mogelijk, middels een proefles zal dan worden bepaald op welk niveau een kind kan instromen.

 

 

1.3.3      Kwaliteitsborging

 

Als de perioden van 16 weken zijn eind nadert dan bekijkt de huidige instructeur samen met de instructeur van het nieuwe niveau of de kinderen aan de eisen voldoen. Bij twijfel beslist de bedrijfsleider of zijn vervanger. Ook tussentijds zullen de vorderingen van de leerlingen worden gemonitord.

Voor het niveau dat opleidt voor het diploma geldt dat na ongeveer 13 weken er wordt proef gezwommen. Ook hier geldt dat we streven naar een kwaliteit die constant is en de veiligheid borgt. Om dit te bereiken wordt het proefzwemmen getoetst door de bedrijfsleider en/of zijn vervanger. Bij twijfel volgt er ruggenspraak met de instructeur.

 

 

 

2        Leerlingvolgsysteem

2.1       Aanwezigheid registratie

Er wordt door de instructeurs een presentielijst bijgehouden. Als een leerling 2 keer achter elkaar niet is geweest wordt er telefonisch contact opgenomen omtrent de oorzaak en de reden van afwezigheid. Hierbij wordt tevens aangegeven dat de absentie gevolgen kan hebben voor de doorstroming naar een volgend niveau.  Ook wordt er dan nogmaals op gewezen dat de ingeplande lessen wel van het tegoed worden afgeschreven.

2.1.1      Instructeurs

De instructeurs moeten allen voldoen aan de gestelde opleidingseisen en in het bezit zijn van een VOG. Ook dienen de instructeurs te beschikken over de juiste competenties om te communiceren met de leerlingen of hun begeleiders.

2.1.2      Communicatie

Communicatie is erg belangrijk. Het is aan de instructeurs om de voortgang van de jonge leerlingen met de ouders te bespreken, zeker als een kind achter blijft in de ontwikkeling op een bepaald niveau. Vroegtijdig communiceren schept duidelijkheid en voorkomt dat ouders een verkeerd beeld krijgen over de voortgang. Invoeren kennismakingsavond voor de ouders. Op deze avond kunnen de spelregels uitgelegd worden.

2.1.3      Kijklessen

Drie keer per periode

5de les laatste kwartier

10de les laatste kwartier

15de les de hele les

 

 

 

 

 

3        Eisen per bad/niveau

Algemeen ieder laatste les van de maand gekleed zwemmen voor alle baden. Bad 4 laatste 6 lessen gekleed zwemmen.

Kleding eisen Diploma A en B:

 • Shirt, hemd of blouse met lange mouwen
 • Lange broek of jurk tot op de enkels
 • Schoenen

 

3.1       Indeling  voor A-diploma

3.1.1      Bad 1/niveau 1 (instructiebad)

Doelstelling: Water gewend zijn en eerste beginselen beenslagen

Eisen:

 • Volledig onder water door een hoepel gaan met ogen open
 • Vanaf de kant 4 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de buik zonder hulpmiddelen
 • Vanaf de kant 4 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de rug zonder hulpmiddelen armen gestrekt boven het hoofd
 • 5 sec. drijven op buik met hoofd in het water en ogen open.
 • 5 sec. drijven op rug
 • In het water springen in het diepe deel van het instructiebad of ondiepe van het 25 meter bad
 • Begin uitvoering enkelvoudige rugslag
 • Rugcrawl benen (mag met plankje)
 • Borstcrawl benen (mag met plankje), hoofd in het water, ogen open, bellenblazen

 

 

 

 

3.1.2      Bad 2/ niveau 2 (instructiebad/ 25 meterbad))

Doelstelling: Komen tot enkelvoudige rugslag, juiste uitvoering borst-, rugcrawl benen; schoolslag benen

Eisen:

 • Vanaf de kant 3 meter onder water voortbewegen door hoepel
 • 6 sec. drijven op buik met hoofd in het water en ogen open.
 • 6 sec. drijven op rug
 • Vanaf de kant 5 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de buik zonder hulpmiddelen
 • Vanaf de kant 5 seconden uitdrijven (stroomlijnen) op de rug zonder hulpmiddelen armen gestrekt boven het hoofd
 • 12,5 meter enkelvoudige rugslag
 • 12,5 meter schoolslag benen (breedte bad mag met plankje)
 • 5 meter beginners borstcrawl
 • 5 meter beginners rugcrawl
 • Vanaf les 11 halve les naar 25 meter bad ondiepe gedeelte,
 • minimaal springen vanaf de kant in het diepste deel en op de rug naar de kant zwemmen, voorkeur van duikplank of startblok

 

3.1.3      Bad 3/ niveau 3 (25 meterbad)

Doelstelling: komen tot combinatie schoolslag,  borstcrawl, technisch goede rugcrawl, enkelvoudige rugslag, gat, drijven op buik en rug, stroomlijnen

Eisen

 • In diepe vanaf de kant springen gevolgd door 25 meter verplaatsen op de rug naar de kant (survival)
 • Duikring met de handen van de bodem halen op 1,4 meter
 • 25 meter schoolslag
 • 50 meter enkelvoudige rugslag
 • 5 meter borstcrawl (doorgaande beweging belangrijk, armen over water nog geen harde eis)
 • 5 meter rugcrawl, doorgaande beweging lange armen)
 • Al zwemmende draaien van buik naar rug
 • Vanaf de kant (kop)sprong door gat op ongeveer 2 meter

 

3.1.4      Bad 4/ niveau 4 (25 meterbad)Doelstelling: komen tot eisen diploma A (verbeteren zwemslagen tot technisch juist en (kop)sprong door gat op 3 meter in diepe bad. Watertrappen, drijven, stroomlijnen

 

Eisen bad 4/ niveau 4

Gekleed zwemmen (Laatste 6 lessen)

 • Voetsprong van startblok, 15 sec. watertrappen gevolgd 25 meter gekleed zwemmen

 

Badkleding

 • (Kop)sprong vanaf startblok gevolgd door gat op 3 meter
 • 25 meter schoolslag, 1 x voetwaarts richting bodem(potlood met armen gestrekt boven het hoofd), 25 meter enkelvoudige rugslag
 • 25 meter schoolslag, 25 meter enkelvoudige rugslag
 • 5 meter borstcrawl (armen over water) doorgaande beweging
 • 5 meter rugcrawl doorgaande beweging
 • Enkele slagen zwemmen gevolgd door 5 sec. drijven op de buik gevolgd door(mag worden ademgehaald verder gezicht in het water)
 • Halve draai om lengte as gevolgd door
 • 10 sec. drijven op de rug (Mag gecorrigeerd worden met armen/handen)
 • 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer, al watertrappend, een hele draai om de lengte-as gemaakt wordt

 

 

 

 

 

3.2       Bad 5/ B-diploma

Doelstelling: komen tot eisen diploma B

Kleding eisen Diploma A en B:

 • Shirt, hemd of blouse met lange mouwen
 • Lange broek of jurk tot op de enkels
 • Schoenen

Gekleed:

 • Achterwaarts te water gaan, direct gevolgd door 15 sec. watertrappen gevolgd door 50 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder vlot door,
 • Zelfstandig uit water klimmen

Badkleding

 • Te water gaan kopsprong door gat op 6 meter zonder dat er enig lichaamsdeel boven water komt
 • 3 x 25 meter schoolslag, 25 meter enkelvoudige rugslag
 • Laatste 24 meter E.V.R. onderbroken door i x draai van rug naar buik gevolgd door draai van buik naar rug (Mag van mij ook in 1 keer, boomstam/ wokkel)
 • Afzetten van de kant 10 meter borstcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
 • Afzetten van de kant 10 meter rugcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
 • Te water gaan met sprong naar keuze gevolgd door 15 seconden drijven op de rug, gevolgd door
 • 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen in de richting van een drijvend voorwerp, gevolgd door
 • 20 seconden met gebruik van een drijvend voorwerp blijven drijven
 • Te water gaan met sprong naar keuze gevolgd door 60 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik van armen en benen, proef afronden met
 • 1 keer voetwaarts richting de bodem zakken

(Minimaal laatste 6 lessen gekleed zwemmen)

 

 

 

3.3       Bad 6/ C-diploma

Doelstelling: komen tot eisen diploma C

Kleding eisen Diploma C:

 • Shirt, hemd of blouse met lange mouwen
 • Lange broek of jurk tot op de enkels
 • Jas met lange mouwen
 • Schoenen

Gekleed:

 • Te water gaan met rol voorover, aansluitend 15 sec. watertrappen,
 • aansluitend 30 sec. verticaal blijven drijven (helphouding) met gebruik van een drijvend voorwerp gevold door.
 • 5 meter voortbewegen op de rug met gebruik van armen
 • Te water met sprong waarbij hoofd boven water blijft, aansluitend 100 meter zwemmen onderbroken door 1 keer onder vlot door en 1 keer er overheen
 • Zelfstandig uit water klimmen
 • Te water gaan met een sprong naar keuze, enkele slagen zwemmen, gevolgd door zwemmen door het gat (zonder jas)

Badkleding

 • Te water gaan kopsprong door gat op 6 meter zonder dat er enig lichaamsdeel boven water komt bovenkomen in wak

 

 • 75 meter schoolslag, 1 keer hoofdwaarts richting bodem gevolgd door
 • 75 meter enkelvoudige rugslag
 • Afzetten van de kant 15 meter borstcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
 • Afzetten van de kant 15 meter rugcrawl (mag geen stop inzitten of schoolslag benen)
 • Te water gaan met sprong naar keuze gevolgd door 30 sec. watertrappen met gebruik van armen en benen, bewegen in diverse richtingen
 • 15 seconden drijven op de rug
 • 30 seconden watertrappen alleen benen

 

(Minimaal laatste 6 lessen gekleed zwemmen)

Bezoekadres

logo-small

Zwembad Dukenburg
Meijhorst 7041
6537 EP Nijmegen

Informatie

Telefoon (024)844 2348
info@zwembaddukenburg.nl

Route

Bus

Lijn 331 richting Weezenhof
Rijdt elke 30 minuten en stopt op 5 minuten loopafstand (300 meter) halte Meijhorst – Sporthal.
Lijn 6 richting Malvert
Rijdt elke 15 minuten en stopt na 17 minuten op halte Malvert – Orangerie.

Trein

Station Nijmegen Dukenburg ligt op ca. 3 km en 7 autominuten afstand. Elk half uur is er een (directe) busverbinding.

Openbaar vervoer:    9292ov

AUTO

Vanaf richting Venlo: volg de A73 en neem afrit 2 Nijmegen – Dukenburg. Volg rechts de van Boetbergweg / s104 en de van Apelterenweg en sla links af naar de Meijhorst. Bij het winkelcentrum houdt u links aan. U kunt gratis parkeren.

Vanaf richting Nijmegen/Beuningen: volg de A73 en neem (de E31) afrit 2 Nijmegen – Dukenburg. Volg links de van Boetbergweg / s104 en de van Apelterenweg sla links af naar de Meijhorst. Bij het winkelcentrum houdt u links aan. U kunt gratis parkeren.